• Changelog

  本文档记录了 HZERO 1.3.5.RELEASE 中的服务优化和BUG修复记录。

  本次升级涉及部分表改动和数据新增,需要拉取最新的hzero-resource项目1.3.0.RELEASE分支执行数据更新,如果种子数据不想更新,也可仅更新数据库

  hzero-starter-parent

  hzero-starter-core 1.3.4.RELEASE

  hzero-starter-mybatis-mapper 1.3.4.RELEASE

  hzero-starter-redis 1.3.1.RELEASE

  hzero-starter-export 1.3.3.RELEASE

  hzero-starter-sso-parent

  hzero-starter-sso-core 1.3.3.RELEASE

  hzero-starter-sso-cas 1.3.3.RELEASE

  hzero-starter-sso-saml 1.3.4.RELEASE

  hzero-boot-parent

  hzero-boot-platform 1.3.3.RELEASE

  hzero-boot-import 1.3.4.RELEASE

  hzero-boot-data-change 1.3.3.RELEASE

  hzero-boot-oauth 1.3.1.RELEASE

  hzero-boot-monitor 1.3.1.RELEASE

  hzero-plugin-parent

  platform-hr 1.3.3.RELEASE [op|saas]

  platform-org 1.3.1.RELEASE [op|saas]

  hzero-gateway

  1.3.5.RELEASE

  hzero-oauth

  1.3.3.RELEASE

  hzero-iam

  1.3.5.RELEASE [op|saas]

  hzero-platform

  1.3.5.RELEASE [op|saas]

  hzero-report

  1.3.4.RELEASE [op|saas]

  hzero-file

  1.3.4.RELEASE [op|saas]

  hzero-im

  1.3.2.RELEASE